nl2.=p1


Olym  -➢ Aantal Olympiades - om de 4 jaar vanaf 776 BC.
AUC  -➢ Ab Urbe Conditae - De jaren vanaf de fundering van Rome in 753 BC.
WTS  -➢ Chronologie volgens de "Watch Tower Society"
BC   -➢ Before Christ. (±) or BCE -Before the Common Era.
AM   -➢ Anno Mundi - Vanaf de schepping van de mensheid.
                                                                                                                                                                                                                                         
4026 4006 0 Adam
130 130 °Set  Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij... Set... Hij verwekte zonen en dochters. (Gen 5:3...)
235  *  105  Enos   ...Toen Set 105 jaar was, verwekte hij Enos...
325  *   *  90 Kenan  ...Toen Enos 90 jaar was, verwekte hij Kenan...
395  *   *   *  70 Malaliel
460  *   *   *   *  65 Jered 
622  *   *   *   *   *  162 Henoch  (Gen 5:22-24)
687  *   *   *   *   *   *  65  Metusala 
874  *   *   *   *   *   *   *  187 Lamech

930 930 800 695 605 535 470 308 243 56

987  *   *   *   *   *  365  *   * 

1042 912  *   *   *   *   *   * 
2970 2950 1056 821 731 661 596 369 182    >> °Noach   (10e generatie)
1140 905  *   *   *   *   *   * 
1235 910  *   *   *   *   * 
1290 895  *   *   *   * 
1422 962  *   *   * 
2470 2450 1556  *   *  500
 Gen 5:32 - "Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte hij Sem, Cham en Jafet.."   Gen 9:24 Cham- jongste zoon
Gen 10:2 Jafet...  Gen 10:6 Cham...
Gen 10:21 Sem...
--> (Sem waarschijnlijk eerst genoemd omdat de lijst verder gaat met hem, en hij dus ook de voornaamste is)
 -> nota
2468 2448 1558 °Sem       < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <   *   <<  *        <<<<< 502  °Sem  zie Arpaksad  ↙︎
1651  *    *  777  *  
1656  *  969
2370 2350 1656 98                       D E    Z O N D V L O E D               600  Gen 7:6   (Noach 600)
1657  *   * 
1658 100 °Arpaksad  Nota Septuaginta. (Arpaksad -> Kainan -> Sela)  *  
 Gen 11:10 - "Toen Sem 100 jaar oud was, verwekte hij Arpaksad, twee jaar na de zondvloed." --> (Sem was dus 98 jaar met de Vloed, toen Noach 600 jaar was, dus 502 met de geboorte van Sem) ->  nota 

1693  *  35 Sela  * 
1723  *   *  30 Heber  (Gen 11:16)  * 
2269 2249 1757 199  99  64  34 Peleg   701
  Gen 10:25  want in zijn dagen is de aarde verdeeld   - Gen 11:8-9     spraakverwarring - Babel  
1787  *    *   *   *  30  Rehu    *  
1819  *   *   *   *   *  32 Serug   * 
2177 2157 1849  *   *   *   *   *   *  30  Nahor   * 
1878  *   *   *   *   *   *   *  29 Terah  * 
2058 1948 390 290 255 225 191 161 129 99 70 * 892
 Gen 11:26 "Tera was 70 jaar oud, en verwekte Abram, Nahor en Haran..."   -> (Abraham waarschijnlijk ook eerst genoemd omdat de lijst verder gaat met hem, en dus ook de voornaamste is)
-> In Gen 11:26 staat enkel dat Terah 3 zonen had nadat hij 70 was 
-> nota
 
2030 2010 1996  *   *   *   *  239  *   *   *   *   * 

1997  *   *   *   *   *   *  148  *   * 

2006  *   *   *   *   *   *   *  950
 *   *   *   *   *   *   *  -> diende andere goden (Joz 24:2)
2018 1998 2008 450 350 315 285 221 189 130 > °Abram (Abraham)  (20e generatie)
2026  *   *   *   *  239  *   *   * 
2049  *   *   *   *  230  *   * 
1943 1923 2083  *   *   *   *   "en de dagen van Terach waren 205 jaar... en Terach stierf te Haran"  *Gen 11:32  -> 205 75 -> (zijn vrouw Sara 65)
 Gen 12:1-4  "...Abram ging uit Charan weg... was toen 75 jaar..."     "...woonde in Charran. En van daar, nadat zijn vader gestorven was, bracht Hij hem over in dit land..."  Han 7:4       --> (Abraham 75 jaar, hij is dus geboren toen Terah ten minste 130 was)    -> Nota 
 "de wet, die 430 jaar na de belofte werd gegeven, maakt het testament dat door God bekrachtigd is niet ongeldig..." Gal 3:17   Vertrek uit Charan...  -> Kanaan -  (na de dood van zijn vader)          Begin van  430 jaar  >  (tot Exodus)  >>  
  
1912 2094  *   *   *   *   86 >  °Ismael    
 *   *   *   *   Ismael, zoon van Hagar, de Egyptische slavin van Sara - Gen 16:1-3, 15-16   
2096  *  438  *   *   *     
1919 1899 2107  *   *   *  "En Ik zal Mijn verbond stellen tussen Mij en tussen u, en Ik zal u gans zeer vermenigvuldigen.”  ...En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram maar... Abraham; want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken"Gen 17:2-5  Abraham + Ismaël besneden 99   (Ismael 13)  Gen 17:24-27    
    V E R B O N D   MET   A B R A H A M    (tot  ca 40  jaar  na Exodus)      Begin van ca 450 jaar   > >    
  
  Verwoesting  van   Sodoma   en   Gomorra     (Gen 18 and 19)       
1918 1898 2108 550 415 385   Sara 90 jaar -> 100 > °Izaak  - Gen 21:5      
1913 1893 2113  *   *   *   "Sara zag dat de zoon die Abraham bij Hagar, haar Egyptische slavin, had gekregen, de spot dreef met Izaak."  Gen 21:9 105  5  (Ismael 19) "Maar zoals de zoon die krachtens de natuur geboren werd de zoon vervolgde die krachtens de Geest geboren werd..." Gal 4:29      
 "in een land dat niet van hen is... 4e generatie zal terugkeren    >>  VERVOLGING  <<             Begin  van  400 jaar    > >  
     
Gen 15:13-16 "... dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is en dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden, 400 jaar lang"      
 Han 7:6 "...God zei tegen Abraham dat zijn nakomelingen 400 jaar in een vreemd land zouden wonen, waar ze in slavernij zouden leven en slecht behandeld zouden worden"       
2126 568 433 403 118 18        
2133  *   *  offer Izaak (Fl Josephus 1.13.2) 125 25       
1861 2145 587 422 (Sara ✝ 127 jaar) 137 37       
2148  *   *  Izaak huwt Rebekka  Gen 25:20 140 40 <      
2158 600  *  150 50       
1838 2168  *   Gen 25:26   160 60 > °Jacob & Esau      
1823 2183  *  Abraham ✝  Gen 25:7 ->  175 75 15      
2187 464 79 19      
2231   ->  Ismael sterft op 137 jaar (Gen 25:17)  123 63       
2245
 Jacob naar Laban in Haran - Gen 27:43  huwt Lea & Rachel - Gen 29
137 77 <      

     
1767 1747 2259 151 91 °Jozef      
2265
 Jacob terug naar Kanaan ->Ezau na 20 jaar  Gen 31:13+38
157 97  6       
 - Jacob's naam wordt "Israel"  - Gen 32:28  -  Jacob ontmoet zijn broer Ezaü - Gen 33      
2276
 Jozef verkocht door broers...   naar Egypte  Gen 37  
168 108 17      
2288
 Izaak ✝  Gen 35:28  <<
180 120 29      
1717 2289  - Farao's droom... 7 vette en 7 magere koeien...  - Jozef 30 jaar... vóór Farao 121 30 Gen 41:46      
 - (Jozef -> geboorte Manasse en Efraim)  *   *        
    in  Kanaan:   215 jaar    ➚      
   in   Egypte:   215 jaar    ➘      
1728 1708 2298  Jacob in Egypte  Gen 47:9   << 130 39      
 - Na 2 jaar hongersnood (na 7+2 jaar) - Jacob/Israel naar Egypte  (Jozef 39 jaar)   Gen 45:6         
 De "Israelieten" danken hun naam aan Jacob, deze kreeg de naam "Israël" -
Gen 35:10- Het volk Israël kwam pas in Egypte toen Jozef in Egypte was, na 215 jaar Kanaän.
     

1691 2315
 Jacob ✝  Gen 47:28 <- 
147 56      

 *       
1657 1637 2369  Gen 50:22  <- 110      

     
1573 2433  geboorte van Mozes - Aaron 3 jaar ouder  (Ex 7:7)      

     
       "They left Egypt... 430 years after our forefather Abraham came into Canaan,
but 215 years only after Jacob removed into Egypt.  It was the 80th year of the age of Moses, and of that of Aaron three more.
They also carried out the bones of Joseph with them, as he had charged his sons to do"
   Fav Jos 2.15.2   about the 430 years-
 -> click for - Flavius Josephus  (2.1-16)       
1513 1493 2513 Mozes 80 jaar Kaleb 40  Joz 14:7 
↖︎"430 jaar hadden de Israëlieten in Egypte gewoond"   Exo 12:40   -> EXODUS - Einde van 400 en 430 jaar  <
     
Septuaginta: "the sojourning of the children of Israel... in the land of Egypt and Chanaan, was 430 years."        
 (430 jaar Egypte + Kanaan)      

     
1473 1453 2553  Mozes 120 - sterft na 40 jaar in de woestijn        
1468 1448 2558 Kaleb 85  Joz 14:10
   ca 450 jaar  na  verbond   met   Abraham   AM 2107   < <
  
  Han 13:17-20  "... hij heeft hen, toen ze als vreemdelingen in Egypte woonden, groot en machtig gemaakt...  weggeleid uit Egypte, en ongeveer 40 jaar lang heeft hij hen in de woestijn geduldig verdragen.  In Kanaän onderwierp hij zeven volken, en hun land gaf hij in bezit aan onze voorouders.  Dit alles vond plaats in ongeveer 450 jaar. Vervolgens stelde hij rechters aan, die heersten tot de tijd van de profeet Samuel."
Good News Translation (GNT) - Bible Gateway 
  
  
1428 2578   Josua ✝ 110 jaar (Jos 24:29)  25 jaar na Mozes  (Flav Josephus 5.1.29)   
  
  nadien:   Periode der Rechters   (± 330 jaar)   

➤ Otniel 40 - Ehud 80 (?) - Samgar 1 (?) - Debora 40 -  Gideon 40  -  Rech 3:11 - 3:30 - 3:31 - 5:31 - 8:28  

- Abimelech 3 - Tola 23 - Jair 22 - Jefta 6 - Ibzan 7 -  Rech 9:22  -  10:2  -  10:3  - 12:7  -  12:9   

- Elon 10 - Abnon 8 - Samson 20 - Eli 40 - Samuel 20 (?) -  Rech 12:11  - 12:14  - 16:31 -  1Sam 4:18 -  7:15   
  
1116 1096 2910 SAUL  regeert 40 jaar   1Sam:11:15  Han 13:21   

  
1076 1056 2950 DAVID  regeert 40 jaar   2Sam 5:4-5   *King David - Jewish Virtual Library   
David de jongste van 8 zonen van Jesse  (1Sam 16:10-12)   

  
1036 1016 2990  1  SALOMO    regeert 40 jaar   1Kon 1:39  11:42   
    
    
1033 1013 2993  4 
in het 4e jaar ->   Begin  Tempelbouw  2Chr 3:2    480 jaar na EXODUS   1Kon 6:1   
  
    
10
1026 1006 3000 11
in het 11e jaar ->  Tempel voltooid  -> 1 Kon 6:37-38 
   AM 3000  +  490 jaar (70x7)  =  AM 3490   of   516 BC  -> ->  2e tempel  voltooid  (Ezra 6:15)   
    
1017 997 3009 20   na 20 jaar ->  tempel + paleis voltooid  1Kon 9:10
    
997 977 3029  *  40    J U D A         I S R A E L      (Noordelijke 10 Stammen)

Geen opmerkingen:

Other languages:English ------- Español -------Portug. ------- Francais ------- Italiano ------- Nederl. ------- Deutsch ------- Ελληνικά -------

Visitors From Nov 2017-->

Flag Counter