p5. Van Adam tot Jezus Christus


Olym  -➢ Aantal Olympiades - om de 4 jaar vanaf 776 BC.1
AUC  -➢ Ab Urbe Conditae - De jaren vanaf de fundering van Rome in 753 BC.
WTS  -➢ Chronologie volgens de "Watch Tower Society"
BC   -➢ Before Christ. (±) or BCE -Before the Common Era.
AM   -➢ Anno Mundi - Vanaf de schepping van de mensheid.
                                                                                                                                                                                                                                         
4026 4006 0 Adam
130 130 °Set  Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij... Set... Hij verwekte zonen en dochters. (Gen 5:3...)
235  *  105  Enos   ...Toen Set 105 jaar was, verwekte hij Enos...
325  *   *  90 Kenan  ...Toen Enos 90 jaar was, verwekte hij Kenan...
395  *   *   *  70 Malaliel
460  *   *   *   *  65 Jered 
622  *   *   *   *   *  162 Henoch  (Gen 5:22-24)
687  *   *   *   *   *   *  65  Metusala 
874  *   *   *   *   *   *   *  187 Lamech

930 930 800 695 605 535 470 308 243 56

987  *   *   *   *   *  365  *   * 

1042 912  *   *   *   *   *   * 
2970 2950 1056 821 731 661 596 369 182    >> °Noach   (10e generatie)
1140 905  *   *   *   *   *   *   ↘︎ Cham
1235 910  *   *   *   *   *        ↘︎ Kush
1290 895  *   *   *   *              ↘︎ Nimrod
1422 962  *   *   * 
2470 2450 1556  *   *  500
 Gen 5:32 - "Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte hij Sem, Cham en Jafet.."   Gen 9:24 Cham- jongste zoon
Gen 10:2 Jafet...  Gen 10:6 Cham...
Gen 10:21 Sem...
--> (Sem waarschijnlijk eerst genoemd omdat de lijst verder gaat met hem, en hij dus ook de voornaamste is)
 -> nota
2468 2448 1558 °Sem       < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <   *   <<  *        <<<<< 502  °Sem  zie Arpaksad  ↙︎
1651  *    *  777  *  
1656  *  969
2370 2350 1656 98                       D E    Z O N D V L O E D               600  Gen 7:6   (Noach 600)
1657  *   * 
1658 100 °Arpaksad  Nota Septuaginta. (Arpaksad -> Kainan -> Sela)  *  
 Gen 11:10 - "Toen Sem 100 jaar oud was, verwekte hij Arpaksad, twee jaar na de zondvloed." --> (Sem was dus 98 jaar met de Vloed, toen Noach 600 jaar was, dus 502 met de geboorte van Sem) ->  nota 

1693  *  35 Sela  * 
1723  *   *  30 Heber  (Gen 11:16)  * 
2269 2249 1757 199  99  64  34 Peleg   701
  Gen 10:25  want in zijn dagen is de aarde verdeeld   - Gen 11:8-9     spraakverwarring - Babel  
1787  *    *   *   *  30  Rehu    *  
1819  *   *   *   *   *  32 Serug   * 
2177 2157 1849  *   *   *   *   *   *  30  Nahor   * 
1878  *   *   *   *   *   *   *  29 Terah  * 
2058 1948 390 290 255 225 191 161 129 99 70 * 892
 Gen 11:26 "Tera was 70 jaar oud, en verwekte Abram, Nahor en Haran..."   -> (Abraham waarschijnlijk ook eerst genoemd omdat de lijst verder gaat met hem, en dus ook de voornaamste is)
-> In Gen 11:26 staat enkel dat Terah 3 zonen had nadat hij 70 was 
-> nota
 
2030 2010 1996  *   *   *   *  239  *   *   *   *   * 

1997  *   *   *   *   *   *  148  *   * 

2006  *   *   *   *   *   *   *  950
 *   *   *   *   *   *   *  -> diende andere goden (Joz 24:2)
2018 1998 2008 450 350 315 285 221 189 130 > °Abram (Abraham)  (20e generatie)
2026  *   *   *   *  239  *   *   * 
2049  *   *   *   *  230  *   * 
1943 1923 2083  *   *   *   *   "en de dagen van Terach waren 205 jaar... en Terach stierf te Haran"  *Gen 11:32  -> 205 75 -> (zijn vrouw Sara 65)
 Gen 12:1-4  "...Abram ging uit Charan weg... was toen 75 jaar..."     "...woonde in Charran. En van daar, nadat zijn vader gestorven was, bracht Hij hem over in dit land..."  Han 7:4       --> (Abraham 75 jaar, hij is dus geboren toen Terah ten minste 130 was)    -> Nota 
 "de wet, die 430 jaar na de belofte werd gegeven, maakt het testament dat door God bekrachtigd is niet ongeldig..." Gal 3:17   Vertrek uit Charan...  -> Kanaan -  (na de dood van zijn vader)          Begin van  430 jaar  >  (tot Exodus)  >>  
  
1912 2094  *   *   *   *   86 >  °Ismael    
 *   *   *   *   Ismael, zoon van Hagar, de Egyptische slavin van Sara - Gen 16:1-3, 15-16   
2096  *  438  *   *   *     
1919 1899 2107  *   *   *  "En Ik zal Mijn verbond stellen tussen Mij en tussen u, en Ik zal u gans zeer vermenigvuldigen.”  ...En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram maar... Abraham; want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken"Gen 17:2-5  Abraham + Ismaël besneden 99   (Ismael 13)  Gen 17:24-27    
    V E R B O N D   MET   A B R A H A M    (tot  ca 40  jaar  na Exodus)      Begin van ca 450 jaar   > >    
  
  Verwoesting  van   Sodoma   en   Gomorra     (Gen 18 and 19)       
1918 1898 2108 550 415 385   Sara 90 jaar -> 100 > °Izaak  - Gen 21:5      
1913 1893 2113  *   *   *   "Sara zag dat de zoon die Abraham bij Hagar, haar Egyptische slavin, had gekregen, de spot dreef met Izaak."  Gen 21:9 105  5  (Ismael 19) "Maar zoals de zoon die krachtens de natuur geboren werd de zoon vervolgde die krachtens de Geest geboren werd..." Gal 4:29      
 "in een land dat niet van hen is... 4e generatie zal terugkeren    >>  VERVOLGING  <<             Begin  van  400 jaar    > >  
     
Gen 15:13-16 "... dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is en dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden, 400 jaar lang"      
 Han 7:6 "...God zei tegen Abraham dat zijn nakomelingen 400 jaar in een vreemd land zouden wonen, waar ze in slavernij zouden leven en slecht behandeld zouden worden"       
2126 568 433 403 118 18        
2133  *   *  offer Izaak (Fl Josephus 1.13.2) 125 25       
1861 2145 587 422 (Sara ✝ 127 jaar) 137 37       
2148  *   *  Izaak huwt Rebekka  Gen 25:20 140 40 <      
2158 600  *  150 50       
1838 2168  *   Gen 25:26   160 60 > °Jacob & Esau      
1823 2183  *  Abraham ✝  Gen 25:7 ->  175 75 15      
2187 464 79 19      
2231   ->  Ismael sterft op 137 jaar (Gen 25:17)  123 63       
2245
 Jacob naar Laban in Haran - Gen 27:43  huwt Lea & Rachel - Gen 29
137 77 <      

     
1767 1747 2259 151 91 °Jozef      
2265
 Jacob terug naar Kanaan ->Ezau na 20 jaar  Gen 31:13+38
157 97  6       
 - Jacob's naam wordt "Israel"  - Gen 32:28  -  Jacob ontmoet zijn broer Ezaü - Gen 33      
2276
 Jozef verkocht door broers...   naar Egypte  Gen 37  
168 108 17      
2288
 Izaak ✝  Gen 35:28  <<
180 120 29      
1717 2289  - Farao's droom... 7 vette en 7 magere koeien...  - Jozef 30 jaar... vóór Farao 121 30 Gen 41:46      
 - (Jozef -> geboorte Manasse en Efraim)  *   *        
    in  Kanaan:   215 jaar    ➚      
   in   Egypte:   215 jaar    ➘      
1728 1708 2298  Jacob in Egypte  Gen 47:9   << 130 39      
 - Na 2 jaar hongersnood (na 7+2 jaar) - Jacob/Israel naar Egypte  (Jozef 39 jaar)   Gen 45:6         
 De "Israelieten" danken hun naam aan Jacob, deze kreeg de naam "Israël" -
Gen 35:10- Het volk Israël kwam pas in Egypte toen Jozef in Egypte was, na 215 jaar Kanaän.
     

1691 2315
 Jacob ✝  Gen 47:28 <- 
147 56      

 *       
1657 1637 2369  Gen 50:22  <- 110      

     
1573 2433  geboorte van Mozes - Aaron 3 jaar ouder  (Ex 7:7)      

     
  "They left Egypt... 430 years after our forefather Abraham came into Canaan,
but 215 years only after Jacob removed into Egypt.  It was the 80th year of the age of Moses, and of that of Aaron three more.
They also carried out the bones of Joseph with them, as he had charged his sons to do"
   Fav Jos 2.15.2   about the 430 years-
 -> click for - Flavius Josephus  (2.1-16)       
1513 1493 2513 Mozes 80 jaar Kaleb 40  Joz 14:7 
 "430 jaar hadden de Israëlieten in Egypte gewoond"  Exo 12:40   -> EXODUS - Einde van 400 en 430 jaar  <
     
Septuaginta: "the sojourning of the children of Israel... in the land of Egypt and Chanaan, was 430 years."        
 (430 jaar Egypte + Kanaan)      

     
1473 1453 2553  Mozes 120 - sterft na 40 jaar in de woestijn        
1468 1448 2558 Kaleb 85  Joz 14:10
   ca 450 jaar  na  verbond   met   Abraham   AM 2107   < <
  
  Han 13:17-20  "... hij heeft hen, toen ze als vreemdelingen in Egypte woonden, groot en machtig gemaakt...  weggeleid uit Egypte, en ongeveer 40 jaar lang heeft hij hen in de woestijn geduldig verdragen.  In Kanaän onderwierp hij zeven volken, en hun land gaf hij in bezit aan onze voorouders.  Dit alles vond plaats in ongeveer 450 jaar. Vervolgens stelde hij rechters aan, die heersten tot de tijd van de profeet Samuel."
Good News Translation (GNT) - Bible Gateway 
  
  
1428 2578   Josua ✝ 110 jaar (Jos 24:29)  25 jaar na Mozes  (Flav Josephus 5.1.29)   
  
  nadien:   Periode der Rechters   (± 330 jaar)   

➤ Otniel 40 - Ehud 80 (?) - Samgar 1 (?) - Debora 40 -  Gideon 40  -  Rech 3:11 - 3:30 - 3:31 - 5:31 - 8:28  

- Abimelech 3 - Tola 23 - Jair 22 - Jefta 6 - Ibzan 7 -  Rech 9:22  -  10:2  -  10:3  - 12:7  -  12:9   

- Elon 10 - Abnon 8 - Samson 20 - Eli 40 - Samuel 20 (?) -  Rech 12:11  - 12:14  - 16:31 -  1Sam 4:18 -  7:15   
  
1116 1096 2910 SAUL  regeert 40 jaar   1Sam:11:15  Han 13:21   

  
1076 1056 2950 DAVID  regeert 40 jaar   2Sam 5:4-5   *King David - Jewish Virtual Library   
David de jongste van 8 zonen van Jesse  (1Sam 16:10-12)   

  
1036 1016 2990  1  SALOMO    regeert 40 jaar   1Kon 1:39  11:42   
    
    
1033 1013 2993  4 
in het 4e jaar ->   Begin  Tempelbouw  2Chr 3:2    480 jaar na EXODUS   1Kon 6:1   
  
    
10
1026 1006 3000 11
in het 11e jaar ->  Tempel voltooid  -> 1 Kon 6:37-38 
   AM 3000  +  490 jaar (70x7)  =  AM 3490   of   516 BC  -> ->  2e tempel  voltooid  (Ezra 6:15)   
    
1017 997 3009 20   na 20 jaar ->  tempel + paleis voltooid  1Kon 9:10
    
997 977 3029  *  40    J U D A         I S R A E L      (Noordelijke 10 Stammen)Olym  -➢ Aantal Olympiades - om de 4 jaar vanaf 776 BC.2
AUC  -➢ Ab Urbe Conditae - De jaren vanaf de fundering van Rome in 753 BC.
WTS  -➢ Chronologie volgens de "Watch Tower Society"
BC   -➢ Before Christ. (±) or BCE -Before the Common Era.
AM   -➢ Anno Mundi - Vanaf de schepping van de mensheid.
                                                                                                                                                                                                                                         
997 977 3029  *  40     J U D A    + Benjamin + Levieten 2Kro 11:14    I S R A E L      (Noordelijke 10 Stammen)
 * ➤   Ezechiel 4: 4-6   vanaf de splitsing ->  3029 AM + 390 jaar  = AM 3419  of  587 BC
*Eze 4:4-6   Daarna moet je op je linkerzij gaan liggen en die de schuld van het volk van Israël laten dragen... 390 dagen lang... één dag voor elk jaar dat het volk van Israël schuldig is geweest. Wanneer je die dagen hebt volgemaakt, ga je vervolgens op je rechterzij liggen om de schuld van het volk van Juda te dragen, 40 dagen lang: één dag voor elk jaar geef ik je die last te dragen.

 *   ➤  Ezechiels  390 en 40 dagen.  -  Begin van de 390 dagen (jaren)  voor  Israel.  
976 3030  !   1   Rehabeam  41j reg 17j   2Kro 12:13  1  Jerobeam  reg 22j  1Kon 14:20
    5     1  !   2  luistert niet naar oudere mannen. 1Kon 12:8  2  vlucht naar Egypte tot dood v Salomo 1Kon 11:40
    4     2  !   3   3 
    3     3  !   4   4 
    2     4  !   5  Sisak v Egypte > tegen Jeruzalem  2Kro 12:2  5 
991 971  3035  !   6   6 
 !           
961 3045  !  16 16
980 960     6  !  17 17
    9     7  !   1   Abiam   reg 3j    <<  << < 18 <  1Kon15:1   2Kro 13:1
    8     8  !   2  19
    7     9  !   3   Asa   reg 41j        <<  << < 20 <  1Kon 15:9
    6 3050  !   1  21
975 955     1  !   2   ->  1Kon 15:25 - Nadab  -> > 22  Nadab   reg 2j
    4     2  !   3   ->  1Kon 15:28 - Baesa doodt Nadab  >   1  Baesa   reg 24j
    3     3  !   4    2 liet hele familie van Jerobeam ter dood brengen
972 952 3054  !   5    3   1Kon 15:29
 !           
962 942 3064  !  15 13
941 3065  !  16 36e jaar van Asa: Baesa naar Juda 2Kro 16:1 14
 !        36j vanaf de splitsing (16+3+17)     
931 3075  !  26  ->  1Kon 16:8 - Ela -> > 24  Ela  reg 2j
950 930     6  !  27  ->  1Kon 16:10 +15 - Zimri doodt Ela -> >  1   Zimri reg 7d    Omri  reg 12j   1Kon 16:16-18
    9     7  !  28  2 
    8     8  !  29  3 
    7     9  !  30   ↙︎ (Fl Jos 8.12.5  zegt 30e jaar)  4   6j in Tirzah...  rest in Samaria
926 3080  !  31  " Omri werd koning van Israël in het 31e jaar van koning Asa van Juda. Hij regeerde 12 jaar. Toen hij zes jaar  Tirsa had
geregeerd, kocht hij van een zekere Semer voor twee talent zilver een berg. Hij liet er huizen op bouwen en noemde de stad... Samaria..." 
*1Kon 16:23-24  Omri koning ? 
>  5  >  vanaf Samaria  ???
945 925 3081  !  32  6 
    4     2  !  33  7 
    3     3  !  34  8 
    2     4  !  35  9 
    1 3085  !  36 2Kro 16:1   zie 16e jaar 10
940 920     6  !  37 11
    9     7  !  38 -> 1Kon 16:29 - Achab -> > 12  Achab  reg 22j
    8     8  !  39 2Kro 16:12   Asa ziekte aan voeten   1 bouwde een altaar in Samaria voor Baal 1Kon 16:32
    7     9  !  40   2  (Elia naar Achab   1Kon 18:1)
    6 3090  !  41  sterft in 41e jaar  2Kro 16:13   3
935 915 3091  !       Josafat 35j reg 25  - 2Kro 20:31 <- <   4    1Kon 22:41-42
    4     2  !   1    5
933 913 3093  !   2 
1Kon 22:2   -> Israel
  6
Aardbeving  1Kon 19:11-12
 !      
     Profeet Elia
923 903 3103  !  12 16
    2     4  !  13 17
    1     5  !  14 18
920 900     6  !  15 19
    9     7  !  16
20
    8     8  !  17  1 Joram -> in 17e jaar  1Kon 22:51 - Ahazia -> 21  Ahazia   (Achazja)  reg 2j
    7     9  !  18  2 in 18e jaar v Josafat v Juda  ->  2Kon 3:1 22  Joram  reg 12j  "Achazja stierf in het 2e jaar...
    6 3110  !  19  -    (mederegeerder)    1  van koning Joram van Juda" 2Kon 1:17
915 895     1  !  20  -   2 
    4     2  !  21  -   3 
    3     3  !  22  -   4 
    2     4  !  23  1  Joram op 32j reg 8j    <- <- <  5  -> in 5e j. terwijl Josafat kon. v Juda was, werd...
    1     5  !  24  2   6  ...Joram koning v Juda  2Kon 8:16 + 2Kro 21:5
910 890     6  !  25  3   7 
    9     7  !   4   8 
    8     8  !   5   9 
Profeet Elisa leerling van Elia
    7     9  !   6  10
    6 3120  !   7  stierf na 2j ziekte  ❖>2Kro 21:16-20<❖ < 11  2Kon 9:29
905 885     1  !   8   Ahazia (22j) reg 1 jaar  2Kro 22:2  >> < 12  2Kon 8:25
    4     2  !    1   Athalia   reg 6j   2Kon 11:3   1  Jehu  reg 28j  >  2Kon 10:36
    3     3  !    2  moeder v Ahazia, dochter v Achab   2
    2     4  !    3   3
    1     5  !    4   4  "...je hebt mijn voornemens ten aanzien van het koningshuis van Achab volledig ten uitvoer gebracht.
Daarom zullen jouw nakomelingen tot in de 4e generatie op de troon van Israël zitten." 
doodt Baäl aanbidders *2Kon 10:28-30
  
900 880     6  !    5   5
    9     7  !    6   6
878 3128  !   1    Joas  op 7j reg 40j     2Kro 24:1 <   7  - in 7e jaar Joas koning -2Kon 12:1
897 877 3129  !   2  verborgen 6j lang   2Kro 22:12   8
 !       priester Jojada (werd 130j) 2kr 24:15     
877 857 3149  !  22 28
    6 3150  !  23  > 2Kon 13:1    >> >  1   Joahaz  reg 17j 
    5     1  !  24  2    zoon v Jehu - (1e generatie)
    4     2  !  25  3 
    3     3  !  26  4 
872 852 3154  !  27  5 
 !           
862 842 3164  !  37 > 2Kon 13:10    >> > 15  Joas    (mederegeerder ???)
    1     5  !  38 16
860 840     6  !  39 17
    9     7  !  40   1  Joas   reg 16j  
858 838 3168  !    1  Amazia   op 25j reg 29j   <-  2Chr 25:1 <   2   2Kon 14:1-2
    7      9  !    2    zoon v Joas (Juda)   3 - zoon v Joahaz - (2e generatie)
856 836 3170  !    3   4
 !           
846 826 3180  !  13 14
    5      1  !  14 15
    4      2  !  15 2Kon 14:23     >>   >>   >> > 16  Jerobeam II   reg 41j   
    3      3  !  16 leeft nog 15j na de dood v Joas v Israel   1  - zoon v Joas - (3e generatie)
    2      4  !  17 (2Kon 14:17   2Kro 25:25)   2
841 821 3185  !  18   3
Profeet Amos
 !            Profeet Micha
831 811 3195  !  28 13
810 3196  !  29 vlucht naar Lachis - gedood 2Kon 14:19 < 14 in 14e jaar: Azaria (Uzzia) koning v Juda...
    9       7  !    1   Azaria   op 16j  reg 52j  2Kro 26:1-3 ? 15     ...vlgs Flavius Josephus 9.10.3
    8      8  !    2 - of Uzzia - zoon v Amazia ? 16
827 807 3199  !    3 ? 17
 !       ?     
817 797 3209  !  13     nu vrij v Jerobeam ??? < 27 2Kon 15:1  (Azarja koning van Juda)
 !           
807 787 3219  !  23
 dagen v Uzzia en Jerobeam 
37
    6 3220  !  24
2 j voor de grote aardbeving
38 Profeet Jona
805 785      1  !  25
   Zach 14:5      Amos 1:1    
39
    4      2  !  26 40
    3      3  !  27 41   reg 41 jaar
    2      4  !  28 :
    1      5  !  29 :
800 780      6  !  30
:
Profeet Jesaja
    9      7  !  31 :
    8      8  !  32 :  ???   10 jaar  ???
Olym     7      9  !  33 :
1/1 776 3230  !  34  in 776 BC  begin vd Olympiaden. :
    5      1  !  35 :
    4      2  !  36 :
    3      3  !  37 :    (Flav Jos 9.11.1)
2     2      4  !  38 2Kon 15:8     38e   >> >      Zacharia reg 6m  - (4e gen.)  vermoord
    1      5  !  39 2Kon 15:13-17  39e   >> >       Sallum    reg 1m   (vermoord)
790 770      6  !  40  1   Menahem   reg 10 j
    9      7  !  41  2 
3     8      8  !  42  3 
    7      9  !  43  4 
    6 3240  !  44  5 
    5      1  !  45  6 
4     4      2  !  46  7 
    3      3  !  47  8 
    2      4  !  48 Azaria (Uzzia) melaats  2Kon 15:5  9 
    1      5  !  49  1  Jotham vervangt   2Kro 26:21 10
5 760      6  !  50  2  2Kon 15:23     ->     -> >  1   Pekahia  reg 2 j (zoon van Menahem)
    9      7  !  51  3      2Kon 15:25  <--  2  - gedood door Pekah
    8      8  !  52  4  2Kon 15:27      ->     ->  >  1   Pekah  reg 20 j 
    7      9  !   1  Jotham 25j reg 16j  2Kon 15:32-33  -> <  2   (Pekahia's hoofdofficier)
6     6 3250  !   2  zoon van Azaria  3 
755      1  !   3   4 
AUC     4      2  !   4   5 
  1 753 3253  !   5   in 753 BC  1e jaar  AUC  (Ab Urbe Conditae)    Stichting  van  Rome
7 752      4  !   6   7 
  3     1      5  !   7   8 
770 750      6  !   8   9 
  5     9      7  !   9  10
8     8      8  !  10 11
  7     7      9  !  11  Nabonasser  koning v Babylon  747-734 BC 
  8     6 3260  !  12 13
  9     5      1  !  13  Assyrië: Tiglat Pileser  745-727 14
9     4      2  !  14        Flavius Josephus IX. 12 15
 11     3      3  !  15     16
 12 742 3264  !  16  Achaz 20j reg 16 j  < 17       "Achaz, de zoon van Jotam, werd koning van Juda in het 17e regeringsjaar van koning Pekach van Israël, de zoon van Remaljahu."     ->-> 17e  ->-> *2Kon 16:1 
 13     1      5  !   1  17     18
10 740      6  !   2  18     19
 15     9      7  !   3  19     20
 16     8      8  !   4  20   "Tegen Pekach, de zoon van Remaljahu, werd een samenzwering beraamd door Hosea, de zoon van Ela. Het was in het 20e regeringsjaar van koning Jotam, de zoon van Uzzia, dat Hosea Pekach doodde en in zijn plaats koning werd." ->-> 20e  ->-> *2Kon 15:30  >       Hosea - (doodde Pekah)
 17     7      9  !   5       :   Profeet Zefanja
11     6 3270  !   6       :  
 19     5      1  !   7       :  
 20     4      2  !   8       :      ???
 21     3      3  !   9      Ahaz - Tiglath Pileser - 2Chr 28:19-20  :  
12     2      4  !  10      :  
Profeet Nahum
 23     1      5  !  11      :  
750 730      6  !  12   "Hosea... werd koning van Israël in het 12e regeringsjaar van koning Achaz van Juda.
Negen jaar regeerde hij in Samaria. Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER, maar ging daarin niet zo ver als zijn voorgangers." 
->-> 12e  ->->  *2Kon 17:1
 
>       Hosea - reg 9 jaar
 25     9      7  !  13         
13     8      8  !  14     1  
 27     7      9  !  15     Assyrië: Salmaneser V  2     *Shalmaneser*  info: -> click 
 28 726 3280  !  16 Hezekia  (25) reg 29j  2Kon 18:1 >> (vlgs Fl Jos  in 4e jaar)
 29     5      1  !   1         (of Hizkia) 4   Jesaja profeteert 140j voor de verwoesting ...
14     4      2  !   2  rebelleerde tegen Kon v Assyrië  2Kon 18:7 5   ...van de Tempel  (Fl Josephus 11.1.2)
 31     3      3  !   3       6  
 32     2      4  !   4   -> *2Kon 18:9  >>> < 7    Salmanasser ➙ Samaria  2Kon 17:5
 "In het 4e regeringsjaar van koning Hizkia, dus het 7e jaar van koning Hosea van Israël, trok koning Salmanassar van Assyrië tegen Samaria op en belegerde de stad" 
 33     1      5  !   5    Assyrië: Sargon II   721-705 8  
      *klik voor meer info. *exclusief - inclusief* 
*Van het 4e tot het 6e jaar - normaal gezien als 2 jaar (exclusief) - Volgens de Bijbel 3 jaar (inclusief), het betreft 3 jaar.
15 720      6  !   6   -> *2Kon 18:10  >>> < 9   -> inname Samaria  2Kon 17:6
 "Na een beleg van 3 jaar, in het 6e jaar van Hizkia, dus het 9e jaar van koning Hosea van Israël, werd Samaria ingenomen" 
 35     9      7  !   7       Israel  in ballingschap  naar Assyrië
 36     8      8  !   8      
 37     7      9  !   9      
16     6 3290  !  10       Merodach Baladan   Koning v Babylon  721-710 BC  2Kon 20:12  Jes 39:1 
 39     5      1  !  11     
 40     4      2  !  12     
 41     3      3  !  13     
17     2      4  !  14  > 2Kon 18:13   Jes 36:1   Sanherib tegen Juda >>   (met  of  onder  Sargon)  ?? ??
 43     1      5  !  15 (Hizkia ziek - krijgt nog 15j)   2Kon 20   Jes 38 ??
730 710      6  !  16      ??
 45     9      7  !  17      ??
18 708      8  !  18      Olympische spelen:  ook  "worstelen" ??
 47     7      9  !  19      ??
 48     6 3300  !  20      ??
 49     5      1  !  21       Assyrië:  Sanherib    (zoon v Sargon)  705-681   ??
19     4      2  !  22     
 51     3      3  !  23     
 52     2      4  !  24     
 53     1      5  !  25     
20 700      6  !  26     
 55     9      7  !  27     
 56     8      8  !  28      Profeet Jeremia
 57     7      9  !  29     
21 696 3310  !    1  Manasse    op 12j  reg 55j   2Kon 21:1   2Kro 33:1
 59     5      1  !           
 60     4      2  !            Profeet Habakuk
 61     3      3  !           
22     2      4  !    5      Profeet Ezechiel
 63     1      5  !           
710 690      6  !           
 65     9      7  !           
23 688      8  !            Olympische spelen: ook  "Boksen"
 67     7      9  !  10     
 68     6 3320  !           
 69     5      1  !           
24     4      2  !           
 71     3      3  !           
 72     2      4  !  15     
 73     1      5  !           
25 680      6  !             Assyrië: Essarhaddon  680-669
 75     9      7  !           
 76     8      8  !           
 77     7      9  !  20     
26     6 3330  !           
 79     5      1  !       >      Manasse gevangen door Essarhaddon  - bidt - verootmoedigt zich   2Kro 33:10-13
 80     4      2  !           
 81     3      3  !           
27     2      4  !  25      Egypte:  Farao NECHO  I  reg 672-664
 83     1      5  !           
690 670      6  !           
 85     9      7  !           
28     8      8  !        1   Assyrië: Assurbanipal   669-627   reg 42 jaar
 87     7      9  !  30  1    Babylon: Shamash Shuma Ukin  (Samas-Sum-Ukin)  667-648  reg 20j
 88     6 3340  !        2   3 
 89     5      1  !        3   4 
29     4      2  !        4   5 
Egypte: PSAMATICHUS I  reg 664-610
 91     3      3  !        5      
 92     2      4  !  35  6      
 93     1      5  !        7      
30 660      6  !        8      
 95     9      7  !        9  10
 96     8      8  !       10     
 97     7      9  !  40 11     
31     6 3350  !       12     
 99     5      1  !       13     
100     4      2  !       14 15
101     3      3  !       15     
32 652      4  !  45 16  BM 86379 Akitu chronicle: 16th year Shamash Shum Ukin - Babylon defeated
103     1      5  !       17  BM 32312 Battle between Assyria and Babylon 652/651
670 650      6  !       18     
105 649      7  !       19 20 "Volgens een STELE, ontdekt in 1956, in Haran (Assyrië)
Adda Guppi -
Geboren het 20e jaar van Assurbanipal (Assyria) -
Gestorven in het 9e jaar van Nabonidus (Babylon)
In totaal: 102 jaar,
volgens de chronologie van het WTS ->
 122 jaar ..."  ???
  *Geboorte van Adda Guppi - Moeder van Nabonidus  649-547 vC.*
  
33     8      8  !       20     
107     7      9  !  50   1      Kandalanu   647-626   reg 21j
108     6 3360  !         2     
109     5      1  !         3     
34     4      2  !         4 25
111     3      3  !         5     
112     2      4  !  55   6     
113     1      5  !   1     Amon  op 22j reg 2j  2Kon 21:18  (Koning Amon werd vernoemd naar de Egyptische god Amon-Ra)
35 640      6  !   2    8     
115     9      7  !   1     JOSIA  op 8j reg 31j   2Kon 22:1   2Kro 34:1
Olym  -➢ Aantal Olympiades - om de 4 jaar vanaf 776 BC.3
AUC  -➢ Ab Urbe Conditae - De jaren vanaf de fundering van Rome in 753 BC.
WTS  -➢ Chronologie volgens de "Watch Tower Society"
BC   -➢ Before Christ. (±) or BCE -Before the Common Era.
AM   -➢ Anno Mundi - Vanaf de schepping van de mensheid.
                                                                                                                                                                                                                                         
115 639 3367  !   1     JOSIA   op 8j reg 31j  2Kon 22:1  2Kro 34:1
116     8      8  !   2  10     
 ->   In Juda:  1e regeringsjaar = Troonsbestijgingjaar.
117     7      9  !   3  11 32
36     6 3370  !   4  12       ... Assyrië:  Assurbanipal  669 - 627  regeert 42 jaar
119     5      1  !   5  13     
120     4      2  !   6  14 35
121     3      3  !   7  15     
37     2      4  !   8  16     
123     1      5  !   9  17     
650 630      6  !  10 18     
125     9      7  !  11 19 40
38     8      8  !  12 20      Jer 1:2-3  vanaf 13e jaar v Josia...  tot 11e jaar v Zedekia 
127     7 3379  *  13 21 42  Assur Etel Ilani  627-624
         *  ➤ Begin vd 40 dagen (jaren)  voor Juda.  Ezechiel 4:4-6*  AM 3379 + 40j =  AM 3419  of  587 BC 
*Ezechiel 4:4-6... Wanneer je die dagen hebt volgemaakt,  ga je vervolgens op je rechterzij liggen
om de schuld van het volk van Juda te dragen, 40 dagen lang: één dag voor elk jaar geef ik je die last te dragen.
128     6 3380  !  14 22   1  Nabopolassar   626-605  
129     5      1  !  15  1    2
 ->  In Babylon:  1e regeringsjaar = het jaar volgend op de Troonsbestijging. 
39     4      2  !  16  2    3
131     3      3  !  17  3    1  Sin Shar Ishkum  623-612
132     2      4  !  18  4    2  Hilkia hogepriester - Pascha te Jeruzalem   2Kon 23:23   2Kro 35:18
133     1      5  !  19  5    3 Thora gevonden   2Kro 34:14
40 620      6  !  20  6    4
135     9      7  !  21  7    5
136     8      8  !  22  8    6
137     7      9  !  23  9    7
41     6 3390  !  24 10   8
139     5      1  !  25 11   9
140     4      2  !  26 12 10
141     3      3  !  27 13 11
42     2      4  !  28 14   1  Assur Uballit    612-609  Last Neo-Assyrian king after the destuction of ...
143     1      5  !  29 15   2 ...Assur and Ninive in 612 - defeated by Babylonian at Carchemish in 609
630 610      6  !  30 16   3  Farao NECHO  II   reg 610-595
145 609 3397  !  31 17                vervloeking     (na  Josias  dood)    voorspeld               "Je zult in vrede sterven en bij je voorouders begraven worden. Jij zult niet met eigen ogen hoeven aan te zien hoe ik onheil breng over deze stad."    *2Kon 22:20 
>>  ➘ 609 vC = 17e jaar  van  Nabopolassar   Serie van ononderbroken maaneclipsen,
om de 18 jaar, 11 dagen, en 8 uur.
- Van 609 tot 447 vC 
 - LBAT 1419
  SAROS    ❖meer info nota 2  -  for more info BM 32234 

Farao Necho -> Assyrie, Josia gedood  2Kon 23:29   2Kro 35:20
 Babylon  Wereldmacht  >> 
"
43 608 3398  !       18 Joahaz  (23) reg 3 maand  gevangen door Farao Necho  2Kon 23:31-34   2Kro 36:2 "
147     7      9  !   1  19 Jojakim  (Eliakim)  (25) reg 11j "
148     6 3400  !   2  20
"
625 605      1  !    21  Nebukadnezar  belegering Jeruzalem "In het 3e regeringsjaar van Jojakim... trok Nebukadnessar... op naar Jeruzalem en belegerde de stad...

De koning gaf... opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen...

Na 3 jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Onder hen... Daniël, Chananja, Misaël en Azarja."
  *Dan 1:1-6
 - nota 3
 Daniel ea -> Babylon  > 
" "
44     4      2  !       4e jaar v Jojakim   Necho verslagen bij Karkemis   Jer 46:2 " "
 !   4e jaar v Jojakim = 1e jaar v Nebukadnezar  Jer 25:1  -  kon v Babylon 70j dienen Jer 25:11-12 " "
151     3      3  !   5    Dan 2:1   2e j. v Nebukadnezar:  Droom vh beeld   " "
 !  Droom: 2 j. na de val v Egypte   vlgs  Flavius Josephus  X.10. 3 " "
152     2      4  !  6    " "
153     1      5  !   7   4  > 4e jr Nebuk. - 8e Jojakim:   Nebukadnezar eist schatting v Jojakim - (Fl Josephus X.6.1) " "
45 600      6  !   8    " "
155     9      7  !   9    " "
618 598      8  !  10  7   2e belegering Jeruzalem
 Jer 52:28  in 7e jaar ->  3023 joden in ballingschap  > > > >
" "
157     7      9  !  11  8   Jojachin (Jechonia) 18j - regeert 3m
   2Kon 24:8-14 -> gevangen 8e jaar Nebukadnezar 
" "
46 596 3410  !   1     Zedekia  op 21j reg 11j   Jer 52:1 " "
159 595      1  !   2  10  10th year   ➙ ❖ cuneiform tablet 595 BC      Psametichus II    reg 595-589 " "
160     4      2  !   3  11 " "
161     3      3  !   4  12
Eze 1:1-2   - het 5e jaar van de wegvoering van koning Jojachin  > > >
" "
47     2      4  !   5  13 " "
163 591      5  !   6  14  SAROS Dan 3:     Gouden beeld...  oven  " "
610 590      6  !   7  15
" "
165     9      7  !   8  16  Hofra of  Apries  reg 589-570 " "
48     8      8  !   9  17  3e belegering Jeruzalem   Jer 39:1  Jer 52:4   2Kon 25:1    Eze 24:1 " "
607 587 3419  *  10 18 Jer 32:1
 Jer 52:29  in 18e jaar ->   832 joden in ballingschap   > > >  
" "
         *     ➤      EINDE  van  390  dagen   en   40  dagen  (jaren)   van   Ezechiel       " "
                Eze 4:4  AM 3029 (Splitsing) + 390j voor Israel  =  AM 3419  of    587 BC " "
                AM 3379   (13e j. v Josia)  +   40j  voor Juda   =   AM 3419  of    587 BC " "
168 586 3420 11 19 11e > Jer 39:2   19e > Jer 52:12   2Kon 25:8-9
    Tempel en huizen verbrand    > > > 
" " "
169     5      1 20
Eze 33:21   12e jaar vd ballingschap van Jojachin   ➚ ➚ ➚  
" " "
49     4      2 21 " " "
171     3      3 22 " " "
602 582      4 23 = 5th year ...
  Jer 52:30  23e jaar ->  745 joden in ballingschap  > > > 
" " "
173     1      5 24  ...after the destruction of Jeruzalem (Flav Jos X.9.7) " " "
50 580      6 25  ?? " " "
175     9      7 26 2 " " "
598 578      8 27
Dan 4   Droom vd boom - 7 tijden >>
3 " " "
177     7      9 28 4 " " "
51     6 3430 29 5 " " "
179     5      1 30 6 " " "
180     4      2 31  ?? " " "
181 573      3 32  SAROS
Eze 40:1  14 jaar nadat de stad werd geslagen:  25e jaar ballingschap > > >
" " "
52     2      4 33 " " "
183     1      5 34 " " "
590 570      6 35
 Egypte: Farao Amasis  570-526
" " "
185 569 3437 36 " " "
186 568      8 37  ❖> VAT 4956  cuniform text: battle against Pharao Amasis in 37th year <❖ " " "
187     7      9 38    ➘ ❖ VAT 4956  >> Transcription of its translation  " " "
188     6 3440 39 " " "
189     5      1 40   Nebukadnezar >   1e  kleitablet 7/9/605   laatste - 8/10/562 " " "
54     4      2 41 " " "
191     3      3 42 " " "
192     2      4 43 " " "
581 561 3445  1   Evil Merodach 2Kon 25:27  Jer 52:31
  Jojachin  hersteld  37e jaar  <  < 
" " "
     ↖︎    ↑
1e tablet 8/10/562  laatste 7/8/560    reg 2j vlgs Berossus: Fl Josephus (Apion 1:20) ->  apion-1  " " "
         ↖︎↑  regeert 22 jaar  volgens Wtg  ??? " " "
55 560 3446      2  >> Cyrus koning v Perzië  560-529 BC   volgens Diodorus:  Olymp. 55/1 " " "
195     9      7  1    Neriglissar  reg 4j  (Nergal Sharezer) Jer 39:3 ??   1e tablet 11/8/560 " " "
196     8      8  2  " " "
197     7      9  3  " " "
56     6 3450  4   Labashi Marduk  reg 9m   1e tablet 3/5 laatste 20/6/556 " " "
199 555      1  1   Nabonidus  reg 17j   SAROS     1e kleitablet 25/5/556  laatste -13/10/539 " " "
200     4      2  2  " " "
201     3      3  3  " " "
57     2      4  4  " " "
203     1      5  5   1e jaar Belsazar + Nabonidus   Droom vd 4 dieren     Dan 7 " " "
204 550      6      > >>  Cyrus koning v Meden en Perzen " " "
205     9      7  7   3e jaar Belsazar  Droom vd ram met 2 horens,  2300d   Dan 8 " " "
58     8      8  8  " " "
207 547      9  9  Adda Guppi (moeder van Nabonidus 649-547 BC)
Volgens een Stele, ontdekt in 1956, in Haran (Assyrië),
werd Adda Guppi geboren, het 20e jaar van Assurbanipal
Sterft in het 9e jaar van Nabonidus.
In totaal 102 jaar.
Een hoge ouderdom voor die tijd.
Als men daar nog 20 jaar moet bij tellen (vlgs chronologie vh WTG)
Dan komt men op 122 jaar... ??? " 
  *Adda Guppi   (moeder v Nabonidus)  sterft  op 102 j
    volgens chronologie Wtg 122j  ??? 
" " "
208     6 3460 10 " " "
209     5      1 11 " " "
59     4      2 12 " " "
211     3      3 13 " " "
212     2      4 14 " " "
213     1      5 15 " " "
60 540      6 16 " " "
215 539 3467     17 Darius > Dan 5:30     Cyrus II
 Einde v Babylon  70j   <  <  < 
" " "
Flavius Josephus - Against Apion 1:19   ... temple on fire.  " "
 It so happened that our city was desolate during  70 years until Cyrus.  " "
216 538 3468  1  Dan 9:1   1e jaar v Darius onderscheidde ik... boek Jeremia... verwoesting v Jeruz. nl 70j " "
Fl Jos - Antiq.XI:1 - The 1st year of Cyrus, the 70th  from the day  " "
 that our people were removed out of their own land into Babylon  " "
217 537 3469  2  Fl Jos Against Apion 1:21 - In 18th year of Nebuchadnezzar our temple  SAROS " "
 desolate... for 50 years.   In 2nd year of Cyrus its foundations were laid,  " "
 and it was finished again in the 2nd year of Darius (I)      " "
61     6 3470  3   Dan 10:1  Visioen van Daniel
 50j   < < < 
" "
219 535      1  4  "In het 2e jaar nadat zij naar Gods tempel in Jeruzalem waren gekomen... begonnen...  priesters en Levieten,  en allen die uit de ballingschap naar Jeruzalem waren teruggekeerd  - met het aanstellen van Levieten van twintig jaar en ouder, om toezicht te houden op de werkzaamheden aan de tempel... 12) Maar velen... die het eerste huis gezien hadden... weenden met luider stem..." *Ezra 3: 8-12 " "
220     4      2  5  "
221     3      3  6  "
62     2      4  7  "
223     1      5  8  "
224 530      6      9  >>  Cyrus gedood tijdens veldslag    volgens Diodorus:  Olymp 62/2   531/530 "
225     9      7  1   Cambyses II   reg 8j "
63     8      8  2  "
227     7      9  3  "
228     6 3480  4   Egypte: Psametichus III  reg 526-525 "
229     5      1  5    Cambyses  verovert  Egypte   Mei/Juni  525 "
64     4      2  6  "
231 523      3  7   523 BC = 7th year  ❖> more info: Clay Tablet BM 33066  <❖  "
232     2      4  8  "
233     1      5  1   Darius I (de grote)  op 29j  reg 36j "
65 520 3486  2 
->  Zach 1:1 en 12    ... die gij      deze 70j   hebt veroordeeld - 
"
235 519      7  3   SAROS "
236     8      8  4 
->  Zach 7:1-5   toen gij vastte... in 5e en 7e maand     70j lang -  
"
237     7      9  5  "
66 516 3490  6 
  70j na de vernietiging  > Tempel voltooid en ingewijd Mrt 515   < < <  
"
               6e  jaar  v  Darius  tempel  gereed  -  Ezra 6:15
                            AM  3000    of    1006  BC     Tempel  van  Salomo  ingewijd 
                        490j later  (70x7)  =  AM 3490 of  516 BC   2e tempel voltooid
239     5 3491  7 
240     4      2  8 
241     3      3  9 
67     2      4 10
243 511 3495 11
    
253 501 3505 21  SAROS  501 BC = 21e jaar van Darius
70 500      6 22 Pythagoras  570-500
255     9      7 23
256     8      8 24
257     7      9 25
71 496 3510 26  -->   Darius (I)    >>   verovert Macedonië
259     5      1 27  1  >> Volgens WTG  regeren  Darius + Xerxes  10j samen  ???
260     4      2 28  2
    1     3      3 29  3
72     2      4 30  4
    3     1      5 31  5
    4 490      6 32  6  Griekse overwinning bij Marathon
265     9      7 33  7
73     8      8 34  8
    7     7      9 35  9 Xerxes aangesteld als opvolger,  vlgs Herodotus ...
    8     6 3520 36 10 ... 1 jaar voordat Darius verder ten stijde trok en stierf.
269 485 3521   1 11  Xerxes I    reg 21j  (mogelijk Ahasveros   Ester 1:1)
74     4      2   2 12     ❖> info: Xerxes I <❖
    1 483      3   3 13   SAROS    483 BC = 3rd of Xerxes ❖> more info: BM 32234  <❖
    2     2      4   4 14
    3     1      5   5 15
75 480       6   6 16  Xerxes invades Greece - wins  at Thermoplyae... Leonidas dies + 300 Spartans 
275     9      7   7 17
 Confucius sterft 551-479 BC
    6     8      8   8 18
    7     7      9   9 19
76     6 3530 10 20
    9     5      1 11 21
280     4      2 12 1   > >  Vlgs WTG:  Artaxerxes 10j vroeger  reg  51j  i.p.v  41j  ???
    1     3      3 13 2 
77     2      4 14 3 
    3     1      5 15 4 
    4 470       6 16 5  Themistocles: brief  >> Xerxes  Leotychidas  sterft
285     9      7 17 6 
78     8      8 18 7 
    7     7      9 19 8  Themistocles went to Persia,  spent 1 year studying the language...
    8     6 3540 20 9  ...before meeting the king  (Xerxes or Artaxerxes)
    9 465      1 21 10 SAROS   465 BC=21st of Xerxes - Xerxes murdered (Aug 465 BC) by chief officer of Xerxes
79     4      2   1 11   Artaxerxes I   reg 41j  Arthahsasta/Artachsasta  (Longimanus of  Macrocheir)Olym  -➢ Aantal Olympiades - om de 4 jaar vanaf 776 BC.4
AUC  -➢ Ab Urbe Conditae - De jaren vanaf de fundering van Rome in 753 BC.
WTS  -➢ Chronologie volgens de "Watch Tower Society"
BC   -➢ Before Christ. (±) or BCE -Before the Common Era.
AM   -➢ Anno Mundi - Vanaf de schepping van de mensheid.
                                                                                                                                                                                                                                                
79     4      2   1 11   Artaxerxes I   reg 41j  Arthahsasta/Artachsasta  (Longimanus of  Macrocheir)
291     3      3   2 12    ❖> info: Artaxerxes I <❖ 
   2     2      4   3 13  Themistocles ca 528-459
   3     1      5   4 14
80 460      6   5 15 oorlog  Korinthe - Megara
295     9      7   6 16
   6 458 3548   7 17
Ezra7:7-13*  Dan 9:24-27    7e jaar -> Jeruzalem  (AM 3548 +483= AM 4031 = AD 26)  >> 
 '
Ezra 7:7-13  Een aantal priesters... en andere Israëlieten reisde met hem mee naar Jeruzalem... in het 7e regeringsjaar  '
van koning Artaxerxes... Dit is een afschrift van de brief... Hierbij bepaal ik dat elke priester, Leviet of andere Israëliet   '
in mijn koninkrijk die voornemens is om met u naar Jeruzalem te gaan, vrij is zulks te doen  '
   7     7      9   8 18 Dan 9:24... Vanaf het uitgaan vh woord om Jeruzalem te herstellen tot op Messias...  '
81     6 3550   9 19 ... 7 weken en 62 w... (69w of 483j)  Helft vd week slachtoffer doen ophouden.  '
   9 455      1 10 20   >  20e jaar vlgs WTG  >>  AM 3551 + 483= 4034 = AD 29   > >    '
300 454      2 11 - VAT 5047:  het 11e jaar van Artaxerxes = 454 aC  '
    1     3      3 12  '
82     2      4 13  '
303     1      5 14  '
    4 450      6 15 25  '
305     9      7 16  '
83     8      8 17 Construction of  Parthenon  begins  '
307 447      9 18   SAROS  '
    8     6 3560 19  '
    9 445      1 20 30   Neh 2:1-20    20e jaar: Herbouw vd muren    -> info: Artaxerxes 20th year  <-   '
84     4      2 21  '
311     3      3 22  '
    2     2      4 23  '
    3     1      5 24  '
85 440      6 25 35  '
315     9      7 26  '
    6     8      8 27  '
    7     7      9 28  '
86     6 3570 29  '
    9     5      1 30 40  '
320     4      2 31  '
    1     3      3 32  '
87     2      4 33  '
323     1      5 34  431-404   Peloponesian  war  Athens  > <  Sparta   '
    4 430      6 35 45  Pest  in Athene  '
325     9      7 36 46  Pericles  ca 495-429  '
88     8      8 37 47  '
327     7      9 38 48  '
    8     6 3580 39 49  Herodotus  ca 485-425  '
    9     5      1 40 50   (Artaxerxes reg 40j,   Xerxes II enkele weken,    Sogdianus 7m)  '
89     4      2 41 51   BM 65494   CBM 12803 :   accession  year  of   Darius:  41st    ❖> ter informatie: <❖    '
331 423 3583  1    Darius II  reg 19j   Nothus of Ochus  (buitenechtelijke zoon v Artaxerxes)  '
   2     2      4  2   '
   3     1      5  3   '
90 420      6  4   '
335     9      7  5   '
   6     8      8  6   '
   7     7      9  7   '
91     6 3590  8   '
339     5      1  9   '
340     4      2 10  '
   1     3      3 11  '
92     2      4 12  '
343     1      5 13 Eerste 7 weken:  Jeruzalem herbouwd in de benauwdheid der dagen.  '
   4 410      6 14  Darius verliest Egypte  '
   5 409 3597 15
  Einde 7 weken (49 j)  begin 62 weken (434j)
 '
93     8      8 16 Acropolis voltooid  '
347     7      9 17  '
   8     6 3600 18  Sophocles 496-406  '
   9     5      1 19  '
94 404 3602   1  Artaxerxes  II  reg 46j    (°436  358)  '
351     3      3   2  '
   2     2      4   3  Socrates 469-399  '
   3     1      5   4  '
95 400 3606   5  Athene: Socrates  ter dood  (ca 70j)   Pato toen ca 30j  '
      Hyppocrates 460-377  '
105 360 3646 45  '
395     9      7 46  '
   6     8      8   1  Artaxerxes III   (Ochus) reg 20j   (policy of terror)  '
   7     7      9   2  '
106     6 3650   3 °Alexander de Grote  '
   9     5      1   4  '
400     4      2   5  Xenophon  430-354  '
   1     3      3   6  '
107     2      4   7  '
403     1      5   8  '
   4 350      6   9  '
   5     9      7 10  '
108     8      8 11  '
407     7      9 12    Plato  427-347  '
   8     6 3660 13  '
   9     5      1 14  '
109     4      2 15  '
411     3      3 16  '
   2     2      4 17  '
   3     1      5 18  '
110 340      6 19  '
415     9      7 20  '
   6     8      8  1   Arses   reg 2j  '
   7     7      9  2   '
111     6 3670  1   Darius III   (condomanus)  reg 5j  '
   9     5      1  2   '
420     4      2  3     Alexander de Grote   tegen  Perzië  '
   1     3      3  4   Egypte  (31e en laatste dynastie)  onder  Alexander  '
112     2      4  5    Darius ++   Einde Perzische Rijk  '
423     1      5  '
   4 330      6  '
   5     9      7  '
113     8      8  '
427     7      9    Alexander de Grote  in Indië  '
   8     6 3680  '
   9     5      1  Aristoteles   384-322  '
114     4      2  '
431 323      3  Alexander de Grote  sterft in  Babylon op 33j  (aan malaria ?)  '
   2     2      4 Cassander Lysimachus Seleucus I Ptolemeus  '
433     1      5 Macedonië Klein Azië - Tracië Mesopotamië- Syrië Palestina - Egypte  '
115 320 3686  '
 '
140 220 3786  '
 '
536 218 3788 Hannibal naar Rome door de Alpen - 38000 man - 8000 ruiters - 37 olifanten  '

 '
Pompeus consul vanaf 70 BC  '

 '
179  64 3942  '
691  63      3   Pompey takes Jerusalem    179th Olympiad    Fl Josephus 14.4.3  '
   2  62      4        179e Olympiade    (van Juli 64 BC tot Juli 60 BC)  '
   3  61      5      '
180  60      6      '
695  59      7      '
   6  58      8  1   Julius Caesar    (Consul-veldheer)   58-44 BC  '
   7  57      9  2   '
181  56 3950  3   '
   9  55      1  4   '
700  54      2  5   '
   1  53      3  6   '
182  52      4  7   '
   3  51      5  8    Cleopatra VII    koningin  51-30  '
   4  50      6  9   '
   5  49      7 10  '
183  48      8 11   Pompeus vermoord  '
   7  47      9 12  '
   8  46 3960 13  '
   9  45      1 14  vanaf 45 BC  Juliaanse kalender, van Jan tot Dec, voordien vanaf Mrt  '
184  44      2 15  > als dictator aangewezen in Rome - 1m later (Mrt 44 BC) vermoord (Brutus e.a.)  '
711  43      3      '
   2  42      4      Brutus verslagen bij Philippi (Gr)  pleegt zelfmoord  '
   3  41      5      '
185  40 3966  1            Herodes koning benoemd in Rome  184e Olym (Juli 44 tot 40 vC) (Flav Josephus 14.14.5.)  '
715  39      7 -           sterft 37j na koning te zijn benoemd door Rome   '
   6  38      8 -         
  en 34j na de inname van Jeruzalem   Flav Jos 17.8.1
 '
   7  37      9 -       1  Herodes de Grote  (38j) reg 33j  (37-4 BC)   inname v Jeruzalem  185e Olymp (jaar ?)  '
186  36 3970 -            27j na inname v Jeruzalem door Pompeus    Flavius Josephus  14.16.4  '
   9  35      1 -           '
720  34      2 -         
Romeinse telling:  troonsbestijgingsjaar  = 1e jaar
 '
   1  33      3 -       5  '
187  32      4 -           Rome > oorlog < Cleopatra    -   Zeeslag bij Actium (NW Griekenland)  '
   3  31      5 10          Antonius overwonnen door Agrippa  onder Octavianus  (latere keizer Augustus)   '
   4  30      6 -          De vloot v Marcus Antonius en Cleopatra  bijna geheel verslagen. Antonius 52j  >> zelfmoord  '
   5  29      7 -           '
188  28      8 -     10  '
   7  27      9 -   1     Keizer Augustus    reg 27 BC -14 AD  (Gaius Octavius °63 BC)  '
   8  26 3980 -           '
   9  25      1 -           '
189  24      2 -           '
731  23      3 -   5 15  '
   2  22      4 -           '
   3  21      5 20           '
190  20      6 -     18  How  Herod  rebuilt  the  temple   (Flav Josephus 15.11.1)  '
735  19      7 -          Joh 2:20 - "46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden,  '
   6  18      8 - 10 20  ...en u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen?"   - (46j ...tot AD 26)  '
   7  17      9 -           '
191  16 3990 -           '
   9  15      1 -           '
740  14      2 -           '
   1  13      3 - 15 25  '
192  12      4 -           '
   3  11      5 30           '
   4  10      6 -           '
   5    9      7 -           '
193    8      8 - 20 30  Quirinius (Cyrenius) stadhouder v Syrië  8-6 BC     Luk 2:1-2 -  '
747    7      9 -          "Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië."  '
   8    6 4000 -           '
   9    5      1 -     33
 geboorte v Jezus 5 BC  
 °  '
 vlucht >> Egypte   -  kindermoord   -  terug >> Galilea   Mat 2:13-22   Hos 11:1      '
 Herodes sterft kort na maansverduistering en kort voor Pascha  (Flav Josephus 17.6.4 en 9.3)      '
(5 BC)  Totale maansverduistering 23 Mrt  19u45  -  en 15 Sept      '
(4 BC)  Gedeeltelijke maansverduistering 13 Mrt  02u41      '
194    4       2 37       1  Herodes Antipas   reg 4 BC - 39 AD Pascha 11 April  1  '
751    3      3 25   2  2  '
   2    2      4       3  vlgs Wtg sterft Herodes 1 of  2 BC   geboorte v Jezus  2 BC ??   3  '
   3    1  4005       4 Totale maansverduistering  8 Jan Pascha 8 April  4  '
195 AD1      6       5
 5  '
   5    2      7       6  6  '
   6    3      8 30   7  7  '
   7    4      9       8  8  '
196    5 4010       9 6 AD = 37th year of  Caesars victory over Antony at Actium   9  '
   9          1 33 10 Quirinius 6-7 AD  Pascha verstoord door Samaritanen  Fl Jos 18.2.1-2 10  '
760    7      2 34 11 11  '
   1    8      3 35 12  Jezus 12j    Luc 2:42   >> 12  '
197    9      4     13 13  '
   3  10      5     14 14  '
   4  11      6     15 15  '
   5  12      7     16 16  '
198  13      8 40 17 17  '
   7  14      9  1      Tiberius  op 54j  reg 17/9/14-16/3/37   reg 22j 5m  (Fl Jos 18.6.5) 18  '
   8  15 4020  2  19     Valerius Gratus    reg 15-26 AD   reg 11j  (Fl Josephus 18.2.2) 19  '
   9  16      1  3  20      Procurator v Judea 20  '
199  17      2  4  21     
21  '
771  18      3  5  22      Kajafas:  hogepriester v 18 tot 36 AD 22  '
   2  19      4  6  23      23  '
   3  20      5  7  24      24  '
200  21      6  8  25      25  '
   5  22      7  9  26      26  '
   6  23      8 10 27      27  '
   7  24      9 11 28      28  '
201  25 4030 12 29      29  '
   9  26  4031 13 30 Pontius Pilatus      Einde 69 w. vanaf 7e j. Artaxerxes (AM 3548+483= AM 4031=AD 26) 30  '
780  27      2 14 31      Joh. predikt /doopt (Luc 3:1)  Jezus begon ca 30j (Luc 3:23) 31 1
   1  28       3 15 32       1e Pascha  Joh 2:12 32 2
202  29  4034 16 33       2e Pascha  Joh 6:3   33 3
   3  30       5 17 34       3e Pascha  Joh 13:1
 Dood v  Christus  ->  
4
   4  31      6 18 35     
"...Helft vd week slachtoffer doen ophouden"
5
   5  32      7 19 36      6
203  33  4038 20 37      Dan 9:24-27* Einde 70 w. vanaf 7e jaar Artaxerxes  (AM 3548 +490 = AM 4038 = AD 33) 7
*Dan 9:24-27   70 weken zijn vastgesteld voor je volk en je heilige stad... voordat het profetisch visioen bezegeld is en
het allerheiligste gewijd... Vanaf het ogenblik waarop het woord is uitgegaan dat Jeruzalem hersteld... zal worden
tot het tijdstip waarop een gezalfde vorst verschijnt, zullen 7 weken verstrijken... de wederopbouw van de stad...
zal 62 weken duren... Na de 62w zal een gezalfde worden vermoord... zal velen het verbond versterken een week;
en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden.
   7  34      9 21 38     
   8  35 4040 22 39     
   9  36 4041 23 40         Einde 70 weken  > vanaf 10e jaar Artaxerxes  20e jaar vlgs Wtg   
204  37 4042  1       Caligula   op 25j reg 37-41  Gaius Julius Caesar Germanicus (vermoord)
791  38      3  2   1   Herodes Agrippa I   (°10 BC  44 AD)
    2  39      4  3   2 
    3  40      5  4   3 
205  41      6  1       Claudius  °10 BC  reg 41-54 Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus   (vergiftigd)
    5  42      7  2   5 
    6  43      8  3   6 
    7  44      9  4   1   Agrippa II
    8  45 4050  5   2 
    9  46      1  6   3 
800  47      2  7   4 
    1  48      3  8   5 
    2  49      4  9   6 
    3  50      5 10  7     Paulus' bekering 14j terug  ca 36 AD     Gal 2:1
    4  51      6 11  8 
    5  52      7 12  9 
    6  53      8 13 10
    7  54      9  1       Nero  reg 54-68   Claudius Drusus Germanicus Caesar  (zelfmoord)
    8  55 4060  2  12    °15 Dec 37   ♱ 9 Jun 68  (zoon v Agrippina, zus v Caligula)
    9  56      1  3  13
810  57      2  4  14
    1  58      3  5  15
    2  59      4  6  16     Paulus tot Agrippa  Han 26
    3  60      5  7  17
    4  61      6  8 
    5  62      7  9 
    6  63      8 10
    7  64      9 11     brand v Rome
    8  65 4070 12
    9  66      1 13     Jeruzalem omsingeld door Cestius Gallus. ✝ 67 AD
820  67      2 14
    1  68      3       Galba - Otho - Vitellius  (Driekeizersjaar 68-69) 
    2  69      4        Vespasianus   reg 69-79   Titus Flavius  °9 AD
    3  70      5      Val v Jeruzalem in Juli (generaal Titus -> later Keizer)
    4  71      6         De belegering begon een paar dagen vóór het Pascha, in April  70 AD -  '
    5  72      7           Op 10 Augustus -> Tempel verbrand -   Luc 19:41-45
    6  73      8      - de belegering van Masada 73-74 CE -
    7  74      9     
    8  75 4080     
    9  76      1     
830  77      2     
    1  78      3     
    2  79      4       Titus  reg 79-81  Titus Flavius Vespasianus °39  ✝81   Uitbarsting Vesuvius  (Pompei)
    3  80      5     
    4  81      6        Domitianus  81-96 AD (Titus Flavius Domitianus)
    5  82      7     
    6  83      8     
    7  84      9     
    8  85 4090     
    
 93 4098       vervolging v Joden en Christenen  en Filosofen
    
 95 4100     
    
476 4481          Einde  Romeinse  Rijk 
508
 Begin van 1290 en 1335  dagen/jaren    (vlgs 7DA)       
538
 Begin 1260 jaar  (vlgs 7DA)  vervolging van 538 AD tot 1798 AD   > > >  

1328 John Wycliff  (°1328-31 Dec 1384)  -(Info Wiki:) EN-  1e Bijbelvertaling in het Engels
1415 Ketter verklaard en in de ban van de kerk - 

1428  Zijn overblijfselen werden opgegraven en verbrand.
1369 Jan Huss (John)  °1369  ✝ 1415 Op de brandstapel.  (info Wiki:) NL. 
Hieronymus van Praag- 1379-1416  (Info Wiki:) EN-
1488 Myles Coverdale  (c 1488-1569)  -(Info Wiki:) EN- 
Eerste gedrukte volledige vertaling van de Bijbel in het Engels.
1492 William Tyndale  (c 1492-1536)  -(Info Wiki:) NL-
Eerste Engelse Bijbel rechtstreeks uit het Hebreeuws en Grieks.
Marteldood door wurging en verbranding in Vilvoorde (België)
1511 Michael Servetus   (1511-1553)   burned at the stake -  for his criticism of the doctrine of the trinity and his opposition to infant baptism. "
"
1588 Spaanse nederlaag tegen Engeland
Met overzeese koloniën kreeg Engeland de overmacht over Nederland
1763 Britse Rijk wereldmacht     Vrede v Parijs
1775 Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog tot 1783
1793 Franse revolutie
1798 5802
 Einde 1290 jaar en 1260 jr - vervolging  - "Kleine horen"  (volgens 7 DA) > > > 
Op last van Napoleon -> paus Pius VI gevangen genomen
1815 Britse overwinning op Napoleon
1844 5848
 Einde 1335 jaar en 2300 jr (vanaf 458/457 BC 7e j Artax.) Herstel vh Heiligdom  
Wtg
1914 1934 5939 Einde 2520j  (Wtg)   vanaf 3419 AM = 587 BC of   607 BC vlgs Wtg
*
1975 5980 vlgs Wtg  AM 6000
*
1995 6000
*
2015 6020 Joodse jaar 5775   (schepping  3761 BC = AM 245)
*
*
*


Geen opmerkingen:

Other languages:English ------- Español -------Portug. ------- Francais ------- Italiano ------- Nederl. ------- Deutsch ------- Ελληνικά -------

Visitors From Nov 2017-->

Flag Counter